17/07/2017 - Διακήρυξη Νο.767 για την «παροχή υπηρεσιών αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών υλικών της ΕΑΒ Α.Ε. από την Ελλάδα προς ΗΠΑ/Καναδά και αντίστροφα, για δύο (2) έτη, με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 767

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών υλικών της ΕΑΒ Α.Ε. από την Ελλάδα προς ΗΠΑ/Καναδά και αντίστροφα, για δύο (2) έτη, με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, ετήσιου προϋπολογισμού τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000 €), πλέον ΦΠΑ, με CPV 60000000-8, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 31/08/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε:

α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
γ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com
δ) Στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.Promitheus.gov.gr

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύτηκε επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στον Ελληνικό Τύπο.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών) Fax. 22620-58717 ή στο κατωτέρω e-mail.

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.