ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 30/06/2021 - Διακήρυξη No 930 με αντικείμενο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ, ΞΗΡΑΝΣΗΣ (ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ), ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΠΡΕΣΣΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 930

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση υπηρεσιών «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ, ΞΗΡΑΝΣΗΣ (ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ), ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΠΡΕΣΣΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 198.000,00 €, ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.», και με κωδικό CPV: 90513800-4 «Υπηρεσίες άντλησης ιλύος» και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 5.7.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
γ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει.
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 30/06/2021)

 


We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.