12/10/2021 - Διακήρυξη No 938 με αντικείμενο προμήθεια διακοσίων (200) Η/Υ και οθονών, συνολικού προϋπολογισμού 146.900,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 938

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) Η/Υ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 146.900,00 €, ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.», και με κωδικό CPV: 30213300-8 (Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Το σχετικά κείμενο παρατίθεται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16η-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται :

α) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
γ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει.
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com


We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.