18/01/2024 - Διακήρυξη No 1009 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση δύο (2) κεντρικών λεβητών υπέρθερμου νερού, ονομαστικής ισχύος 9MW έκαστος, για την τηλεθέρμανση των κτιρίων της ΕΑΒ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1009

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ) προκηρύσσει τον ανωτέρω Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση δύο (2) κεντρικών λεβητών υπέρθερμου νερού, ονομαστικής ισχύος 9MW έκαστος, για την τηλεθέρμανση των κτιρίων της ΕΑΒ, συνολικού προϋπολογισμού πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (550.000,00€), χωρίς Φ.Π.Α.» (C.P.V.: 42162000-2 Λέβητες Παραγωγής Ατμού), και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 21η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ S: 2024/S 010-024513)
β) Στο ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr (a/a: 302252)
γ) Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (ΑΔΑΜ: 24PROC014131831)
δ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/ σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: 69ΝΘ469Η1Γ-ΗΒΘ)
ε) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el
στ) Στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.

Πληροφορίες: Δ/νση Συμβάσεων- Τομέας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών & Προμηθειών, κα Δόμνα Ραπτοπούλου, τηλ. 22620-52872/ 52891/ 52000, e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.