ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 11/06/2024 - Διακήρυξη No 1022 με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας τελωνειακής αποθήκης (τύπου «Α») και Logistics, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1022/2024

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε (ΕΑΒ Α.Ε), προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας τελωνειακής αποθήκης (τύπου «Α») και Logistics, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης), χωρίς Φ.Π.Α., (C.P.V.: 42965100-9) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης μετά των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf και xml, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 7-06-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: http://www.promitheus.gov.gr . (Α/Α 350480)
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ 24PROC014740051)
γ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://www.diavgeia.gov.gr ,σύμφωνα με τα άρθρα 75 επομ. του Κεφαλαίου ΙΑ` με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020. (ΑΔΑ 6ΙΟΤ469Η1Γ-7ΘΜ)
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ A.E: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el .
ε) Στον ελληνικό τοπικό τύπο.

Πληροφορίες: Τομέας Συμβάσεων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών

(Τηλ. επικοινωνίας: 22620-52891/52868 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 11/06/2024)