03/03/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. »

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 24η Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 2-4 (3ος όροφος), και σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα γίνει την 30η Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

  1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 1 εκ. Ευρώ ή όσα ήθελε αποφασισθεί και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και κωδικοποίηση του καταστατικού.
  2. Έγκριση πρόσληψης του κου Μιχαήλ Κορωναίου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, με σύμβαση εργασίας τριετούς διάρκειας, αρμόδιο για θέματα Εθνικής Άμυνας, λόγω των ειδικών προσόντων και της εξειδικευμένης εμπειρίας του και παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο Δημήτριο Παπακώστα για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα Γραφεία της Εταιρείας εντός της αυτής προθεσμίας, μαζί με τα έγγραφα εκπροσώπησης.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ