ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 30/06/2022 - Διακήρυξη No 945 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΡΤΙ, ΞΥΛΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΓΥΑΛΙ, ΜΕΤΑΛΛΟ) ΤΗΣ ΕΑΒ», ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 3 ΕΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 945

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΡΤΙ, ΞΥΛΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΓΥΑΛΙ, ΜΕΤΑΛΛΟ) ΤΗΣ ΕΑΒ», ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 48.000,00 €, ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.», και με κωδικό CPV: 90511100-3 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Το σχετικό κείμενο παρατίθεται κατωτέρω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 7.4.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00.

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

γ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει.

δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 31/03/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 30/06/2022)