ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 13/07/2023 - Διακήρυξη No 977 με αντικείμενο τη χρονομίσθωση καινούριων εταιρικών οχημάτων για τις Διευθύνσεις Συντήρησης Εγκαταστάσεων (Γραφείο Κίνησης) και Αεροκατασκευών της ΕΑΒ ΑΕ, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 977/2023

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής ανά τμήμα της σύμβασης, με αντικείμενο τη χρονομίσθωση καινούριων εταιρικών οχημάτων για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών και με κωδικό CPV: 66114000-2 (Υπηρεσίες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Το σχετικό κείμενο παρατίθεται κατωτέρω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21η-03-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός: 184870)
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ: 23PROC012143023)
γ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: ΨΠΩΦ469Η1Γ-ΒΡ1)
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com
ε) Στον τοπικό τύπο του Ν. Βοιωτίας

Πληροφορίες:

Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών (Τηλ.22620-52882,-52891 & Φαξ.22620-58717), e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 13/07/2023)