ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 17/04/2019 - Διακήρυξη Νο.783 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Παροχή υπηρεσιών Προληπτικού Ελέγχου (Check-up) του προσωπικού της ΕΑΒ, για τα έτη 2018 και 2019»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 783

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την «Παροχή υπηρεσιών Προληπτικού Ελέγχου (Check-up) του προσωπικού της ΕΑΒ, για τα έτη 2018 και 2019», συνολικού προϋπολογισμού 176.443,24 €, πλέον Φ.Π.Α. (C.P.V. : 85148000-8) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η 15-06-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται:

(α). Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
(β). Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : http://www.promitheus.gov.gr.
(γ). Στον περιφερειακό Ελληνικό Τύπο
(δ). Στον ιστότοπο «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
(ε). Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ : http:/www.haicorp.com.

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού
(Τηλ.22620-52608, 22620-52000, 22620-52891 & Φαξ.22620-58717 ή 22620-52658)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ 17/04/2019)

 


We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.