ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 17/04/2019 - Διακήρυξη Νο.783 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Παροχή υπηρεσιών Προληπτικού Ελέγχου (Check-up) του προσωπικού της ΕΑΒ, για τα έτη 2018 και 2019»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 783

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την «Παροχή υπηρεσιών Προληπτικού Ελέγχου (Check-up) του προσωπικού της ΕΑΒ, για τα έτη 2018 και 2019», συνολικού προϋπολογισμού 176.443,24 €, πλέον Φ.Π.Α. (C.P.V. : 85148000-8) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η 15-06-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται:

(α). Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
(β). Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : http://www.promitheus.gov.gr.
(γ). Στον περιφερειακό Ελληνικό Τύπο
(δ). Στον ιστότοπο «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
(ε). Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ : http:/www.haicorp.com.

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού
(Τηλ.22620-52608, 22620-52000, 22620-52891 & Φαξ.22620-58717 ή 22620-52658)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ 17/04/2019)