ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 24/05/2019 - Διακήρυξη Νο.774 για την «επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας, η οποία θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών κάλυψης επαγγελματικής αστικής ευθύνης της ΕΑΒ Α.Ε. έναντι τρίτων, διάρκειας επτά (7) μηνών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 774

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής αναφορικά με την επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας, η οποία θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών κάλυψης επαγγελματικής αστικής ευθύνης της ΕΑΒ Α.Ε. έναντι τρίτων, διάρκειας επτά (7) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000 €), συμπεριλαμβανομένου φόρου ασφαλίστρων, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και με CPV 66516400-4, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 13/09/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • στον ιστότοπο «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ
  • στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : http://www.promitheus.gov.gr.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύτηκε επίσης στον ελληνικό τοπικό τύπο του Νομού Βοιωτίας.
Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών Υπηρεσιών Εξοπλισμού και Γενικού Υλικού της Διεύθυνσης Συμβάσεων) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (11/09/2018)

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό Νο 774, με συστημικό αριθμό του ΕΣΗΔΗΣ (62858), για την επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας, η οποία θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών κάλυψης επαγγελματικής αστικής ευθύνης της ΕΑΒ Α.Ε. έναντι τρίτων, διάρκειας επτά (7) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000 €), συμπεριλαμβανομένου φόρου ασφαλίστρων, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και με CPV 66516400-4».

ανακοινώνει ότι :

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού Νο 774 έως την 28.09.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23.00. (άρθρο 1.5 της διακήρυξης).

Ως εκ τούτου, μετατίθενται αντίστοιχα και οι ημερομηνίες παροχής διευκρινίσεων (άρθρο 2.1.3 της διακήρυξης).

Επισημαίνεται πως ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 19.09.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.00.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της εν λόγω διακήρυξης παραμένουν ως έχουν.

Η παρούσα αναρτάται κατόπιν εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (26/09/2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (16/10/2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ 24/05/2019)