ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 24/04/2019 - Διακήρυξη No 794 αναφορικά με την παροχή «υπηρεσιών εκτελωνιστή», για χρονικό διάστημα δύο ετών και με δυνατότητα μονομερούς άσκησης του δικαιώματος της ΕΑΒ Α.Ε. για ετήσια παράταση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 794

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής αναφορικά με την παροχή «υπηρεσιών εκτελωνιστή», για χρονικό διάστημα δύο ετών και με δυνατότητα μονομερούς άσκησης του δικαιώματος της ΕΑΒ Α.Ε. για ετήσια παράταση, συνολικού τριετούς προϋπολογισμού 270.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών δαπανών, και με CPV 79223000-3, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 24/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει, έχει αναρτηθεί περίληψη της διακήρυξης αυτής.
γ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com
δ) Στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.Promitheus.gov.gr

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύτηκε επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον ελληνικό τοπικό τύπο του Νομού Βοιωτίας.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών Υπηρεσιών Εξοπλισμού και Γενικού Υλικού της Διεύθυνσης Συμβάσεων) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ 24/04/2019)