11/03/2016 - Διαγωνισμός Νο.718 για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την «Κατασκευή Μεταφορικών Ξυλοκιβωτίων, τύπου «Α», «Β» & «C» για τον εγκιβωτισμό εργοσυνόλων δομικών τμημάτων της ατράκτου του Α/φους C-130J». ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:44617000-8

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 718

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ανά τμήμα, για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την κατασκευή «Μεταφορικών Ξυλοκιβωτίων, τύπου «Α», «Β» & «C» για τον εγκιβωτισμό εργοσυνόλων δομικών τμημάτων της ατράκτου του Α/φους C-130J», με Κωδικό CPV:44617000-8, καλεί δε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει ηλεκτρονικά έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η 12 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

Αντίστοιχα μετατίθεται και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών (άρθρο 1.15) της ανωτέρω διακηρύξεως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύθηκε:

α. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
β. Στον Ελληνικό Τύπο.
γ. Στο ΚΗΜΔΗΣ.
δ. Στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια et.diavgeia.gov.gr σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 όπως ισχύει.
ε. Αναρτήθηκε επίσης στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται, πριν την ηλεκτρονική κατάθεση της προσφοράς τους, να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, σε καθορισμένες ημέρες και ώρες που ορίζονται στη συνέχεια, ήτοι την 16/03/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. ή την 30/03/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., προκειμένου να παρακολουθήσουν και να ενημερωθούν αναλυτικά για το Έργο, ώστε να μπορέσουν να αντιληφθούν και να αξιολογήσουν τις παραμέτρους υλοποίησης του Έργου και να διαμορφώσουν την προσφορά τους.
Η ως άνω προσέλευση των συμμετεχόντων ή νόμιμα εξουσιοδοτημένων προσώπων τους, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, επί ποινή απαραδέκτου, προσφορές δε υποψηφίων, οι οποίοι δεν τήρησαν την παραπάνω υποχρέωση, θα κρίνονται απαράδεκτες, δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα αποσφραγίζονται.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Συμβάσεων & Διαγωνισμών) Fax. 22620-58717, 22620-52658 ή στα κατωτέρω e-mails.

Επικοινωνία : e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.