ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 26/08/2022 - Διακήρυξη No 942 με αντικείμενο προμήθεια και εγκατάσταση «τριών (3) Πύργων Ψύξης», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 942

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 200.000,00 €, ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.» και με κωδικό CPV: 42511100-2 (Μονάδες Εναλλαγής Θερμότητας) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Το σχετικά κείμενο παρατίθεται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 24η-02-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00.

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται :

α) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
γ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει.
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 15/02/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 26/08/2022)