ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 21/08/2023 - Διακήρυξη No 935 με αντικείμενο την ένταξη των αδειών χρήσης του συστήματος ΟΠΣ (SAP) σε καθεστώς συντήρησης μέχρι την 31/12/2024, συνολικού προϋπολογισμού 470.000,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 935/2023

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής με αντικείμενο την ένταξη των αδειών χρήσης του συστήματος ΟΠΣ (SAP) σε καθεστώς συντήρησης από τον κατασκευαστή SAP, συνολικού προϋπολογισμού 470.000,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α και με κωδικό CPV: 30211200-3 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Το σχετικό κείμενο παρατίθεται κατωτέρω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η-03-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ S: 2023/S 021-058050)
β) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 183105)
γ) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ: 23PROC012061047)
δ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: 9OΓΡ469Η1Γ-Ε5Β)
ε) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com
στ) Στον τοπικό τύπο του Ν. Βοιωτίας

Πληροφορίες:

Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών (Τηλ.22620-52882,-52891 & Φαξ.22620-58717), e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 01/03/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 01/03/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 21/08/2023)