ΑΝΑΝΕΩΣΗ 31/10/2023 - Διακήρυξη No 984 για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια αναγνωστικού υλικού-εκπαιδευτικών βιβλίων, για την Ε.Α.Β. Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 984

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια αναγνωστικού υλικού-εκπαιδευτικών βιβλίων, για την Ε.Α.Β. Α.Ε, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (49.636,80 €), πλέον Φ.Π.Α.» (C.P.V.: 22112000-8) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 21.07.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr. (Αρ. 196984)
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ: 23PROC012928805)
γ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/ σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: ΨΒ5Γ469Η1Γ-ΩΧΔ)
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες: Τομέας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών και Προμηθειών
(Τηλ. 22620-52891/52831 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 31/10/2023)