Η προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων βρίσκεται στην καρδιά της εταιρικής μας στρατηγικής. Στην ΕΑΒ 'φροντίζουμε για το περιβάλλον μας'. Σε αυτή τη φράση αποτυπώνουμε τη ρητή δέσμευσή μας σε μία επιχειρηματική ανάπτυξη που βασίζεται στο σεβασμό στους φυσικούς πόρους και συνάδει με τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

env-gr

Περιβαλλοντική Στρατηγική

Ο πυρήνας της περιβαλλοντικής στρατηγικής της εταιρείας μας είναι η προστασία των φυσικών πόρων και η διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος με δράσεις που εστιάζονται στην ελαχιστοποίηση της ρύπανσης μέσω της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της ΕΑΒ είναι άρτια εξοπλισμένες για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων και διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή για την προσωρινή αποθήκευση και την μετέπειτα διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

Αποτέλεσμα αυτών των δράσεων είναι ότι οι μετρήσεις των χημικών παραμέτρων οι οποίες πραγματοποιούνται από συνεργαζόμενα διαπιστευμένα εργαστήρια, βρίσκονται εντός ορίων της Ελληνικής Νομοθεσίας.