Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΒ

  • Αλέξανδρος Διακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  • Μαρία Γεωργίου, Αντιπρόεδρος
  • Γεώργιος Καραδήμας, Εντεταλμένος Σύμβουλος Chief Operating Officer
  • Δημήτριος Σκαλαίος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Chief Restructuring Officer
  • Ιουλία Πανταζοπούλου, Μέλος, Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής.
  • Ιωάννης Κορακάκης, Μέλος
  • Γεώργιος Παπαγεωργαντάς, Μέλος
  • Δήμητρα Φραγκισκάκη, Μέλος
  • Νεκτάριος Μπανάκας, Μέλος