02/07/2024 - Διακήρυξη No 1023 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Ανανέωση Αδειών λογισμικού Microsoft Enterprise Agreement, για τρία (3) έτη, για την ΕΑΒ Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1023/2024

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ) προκηρύσσει τον ανωτέρω Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Ανανέωση Αδειών λογισμικού Microsoft Enterprise Agreement, για τρία (3) έτη, για την ΕΑΒ Α.Ε, συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου ογδόντα χιλιάδων ευρώ (1.080.000,00€), πλέον Φ.Π.Α. [CPV:48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής]», και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 5η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (389840-2024)
β) Στο ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr (a/a: 354438)
γ) Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (ΑΔΑΜ: 24PROC015045806)
δ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/ σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: ΨΦΧ0469Η1Γ-Μ4Ρ)
ε) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el
στ) Στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.

Πληροφορίες: Δ/νση Συμβάσεων- Τομέας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών & Προμηθειών, κα Δόμνα Ραπτοπούλου, τηλ. 22620-52872/ 52891/ 52000, e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.