Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία έχει υπογράψει το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών. Με τη συμμετοχή της σε αυτό η εταιρεία δεσμεύεται να εφαρμόζει τις αρχές του Συμφώνου και να τις χρησιμοποιεί ως βάση για την προαγωγή της Εταιρικής της Υπευθυνότητας. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία βασίζει την καθημερινή της λειτουργία σε μία σειρά αξιών που σέβονται τις 10 αρχές του συμφώνου και δημιουργούν το έδαφος για ενσωμάτωση της ουσίας τους στην καθημερινή επιχειρηματική πρακτική.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΕΑΒ αναγνωρίζει ότι ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια και τα ίσα και αναφαίρετα δικαιώματα όλων των ανθρώπων αποτελεί τη βάση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της παγκόσμιας ειρήνης. Η εταιρεία δεσμεύεται να στηρίζει τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία:

  • Συμμορφώνεται με τη σχετική ελληνική νομοθεσία
  • Έχει δημιουργήσει και εφαρμόζει α) Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας Προσωπικού και β) Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς. Και τα δύο κείμενα θέτουν το πλαίσιο μέσα από το οποίο η εταιρεία διασφαλίζει το σεβασμό στον άνθρωπο και τα δικαιώματά του.
  • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας για την Κοινωνία, με στόχο την κάλυψη βασικών κοινωνικών αναγκών.
  • Διαθέτει στις εγκαταστάσεις της ιατρική μονάδα, διενεργεί περιοδικούς ιατρικούς ελέγχους στο προσωπικό της και παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
  • Διοργανώνει ημέρες εθελοντικής αιμοδοσίας και έχει δημιουργήσει Τράπεζα αίματος σε κρατικό παιδιατρικό νοσοκομείο βοηθώντας τους υπαλλήλους της αλλά και μεγάλο αριθμό παιδιών με μεσογειακή αναιμία.
  • Διαθέτει ειδικό Τομέα Υγιεινής και Ασφάλειας ο οποίος φροντίζει για την εφαρμογή και πιστή τήρηση όλων των διαδικασιών και την τακτή ενημέρωση των εργαζομένων επί των σχετικών θεμάτων με στόχο τη διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας του συνόλου του προσωπικού.
  • Οργανώνει και εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια, ενθαρρύνοντας την επαγγελματική πρόοδο και την προσωπική ανάπτυξη.
  • Υποδέχεται στις εγκαταστάσεις της εκπαιδευτικούς φορείς από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, παρέχοντας πολύτιμη πληροφόρηση για το αντικείμενο δραστηριοποίησής της και συμβάλλοντας έτσι στον επαγγελματικό προσανατολισμό ή/και την επιμόρφωση των μαθητών, φοιτητών ή/και σπουδαστών. Παράλληλα, η εταιρεία δέχεται φοιτητές και σπουδαστές για πρακτική άσκηση.