ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 11/01/2024 - Διακήρυξη No 994/2023 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) ηλεκτρομηχανικών ανελκυστήρων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 994/2023

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) ηλεκτρομηχανικών ανελκυστήρων, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (65.000,00€), πλέον Φ.Π.Α.» (C.P.V.: 42416100-6 Ανελκυστήρες) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Το σχετικό κείμενο παρατίθεται κατωτέρω:

Α) Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.

Β) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ espd) σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 24η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr (a/a: 252152)
β) Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (ΑΔΑΜ: 23PROC013647480)
γ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/ σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ:9ΕΚ3469Η1Γ-3ΞΠ)
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες:

Δ/νση Συμβάσεων- Τομέας, Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών & Προμηθειών κα Δόμνα Ραπτοπούλου, τηλ. 22620-52872/ 52891/ 52000, e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 11/01/2024)