Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2016 για τη σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα (130) ατόμων για την υλοποίηση είτε προγραμμάτων συνδεόμενων με ξένους πελάτες είτε της βασικής συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής και της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Λειτουργίας που εδρεύουν στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας).

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2016

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 108 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 109 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 105 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 105 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Κ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Κ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 107 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 104 'ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 108 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ'
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 109 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ'
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 105 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ'
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Κ'
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 107 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ'
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ'
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ'
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 104 'ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ'

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 108 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ'
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 109 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ'
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 105 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ'
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Κ'
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 107 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ'
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ'
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ'
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 103 'ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ'
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 104 'ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ( ΤΕ ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ