Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2016 για τη σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα (130) ατόμων για την υλοποίηση είτε προγραμμάτων συνδεόμενων με ξένους πελάτες είτε της βασικής συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής και της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Λειτουργίας που εδρεύουν στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας).

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

 

Τανάγρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2016 (Προσθήκη 01/11/2016)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 108 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 109 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 105 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 105 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Κ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Κ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 107 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 103 'ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 103 'ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 104 'ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 108 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ'
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 109 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ'
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 105 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ'
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Κ'
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 107 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ'
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ'
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ'
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 103 'ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ'
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 104 'ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ'

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 108 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ'
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 109 'ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ'
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 105 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ'
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Κ'
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 107 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ'
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ'
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ'
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 103 'ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ'
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 104 'ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ( ΤΕ ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ