22/11/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.»