19/02/2024: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του κ. Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 12η Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρείας στον Πύργο Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 2 -4, ΤΚ 11527, Αθήνα, και σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, την 19η Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00.

Μετά από σχετική εισήγηση του κ. Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα η ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης να περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

  1. Έγκριση σύστασης Επιτροπής Ελέγχου.
  2. Έγκριση σύστασης Επιτροπής Αποδοχών.
  3. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Έγκριση των Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Εντεταλμένου Συμβούλου Αναδιάρθρωσης και του Εντεταλμένου Επιχειρησιακού Συμβούλου.
  5. Λοιπά θέματα.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα Γραφεία της Εταιρείας εντός της αυτής προθεσμίας, μαζί με τα έγγραφα εκπροσώπησης.

Αθήνα, 16/02/2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ