ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 09/06/2022 - Διακήρυξη No 951 για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Προληπτικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των ανελκυστήρων και των ανυψωτικών πλατφορμών της Ε.Α.Β. Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 951

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει παροχή υπηρεσιών «Προληπτικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των ανελκυστήρων και των ανυψωτικών πλατφορμών της Ε.Α.Β. Α.Ε., για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (56.448,00 €) πλέον Φ.Π.Α.» (C.P.V.: 50750000-7)και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Συμπληρωματική Ανακοίνωση, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 20.06.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  1. Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: http://www.promitheus.gov.gr .
  2. Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  3. Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/ σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει
  4. Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες: Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών

(Τηλ. επικοινωνίας: 22620-52608/52831 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 09/06/2022)