06/02/2018 - Ανακοίνωση Ακύρωσης Διαγωνισμoύ Νο 767

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει την ακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπ’ αριθ. 767 (ΑΔΑΜ 17PROC001701176) για την «ανάθεση Υπηρεσιών Αεροπορικών και Θαλασσίων Μεταφορών Υλικών της ΕΑΒ Α.Ε. από την Ελλάδα προς ΗΠΑ/Καναδά και αντίστροφα για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα παρατάσεως για ένα (1) επιπλέον έτος, ετήσιου προϋπολογισμού 450.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και με CPV: 60000000-8», καθότι διαπιστώθηκε πως τα υποβληθέντα, από την μοναδική συμμετέχουσα σε αυτόν εταιρία, έγγραφα στον υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς δεν πληρούσαν τους όρους των παραγράφων 2.4.1, 2.4.2.3 και 2.4.3.1 της Διακήρυξης ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο κατάρτισης των προσφορών και ως εκ τούτου η υποβληθείσα προσφορά ήταν απορριπτέα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.6 της Διακήρυξης.

Η ακύρωση του ανωτέρω διαγωνισμού θα διενεργηθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ και θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται:

α)Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr,σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010, όπως ισχύει.
β) Στη διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ Α.Ε. www.haicorp.com

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού και Γενικού Υλικού της Διεύθυνσης Συμβάσεων (Τηλ.22620-52608, 22620-52882 & Φαξ.22620-58717).

E-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.