ΑΝΑΝΕΩΣΗ 14/12/2018 - Διακήρυξη Νο.777 για την «επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας φωνής και δεδομένων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΕΑΒ Α.Ε., χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης, CPV 64212000-5»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 777

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής αναφορικά με την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας φωνής και δεδομένων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΕΑΒ Α.Ε., χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν οκτώ χιλιάδων ευρώ (108.000 €), συμπεριλαμβανομένων τελών κινητής τηλεφωνίας, πλέον ΦΠΑ και με CPV 64212000-5, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 30/04/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
γ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com
δ) Στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www. promitheus.gov.gr

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύτηκε επίσης στον ελληνικό τοπικό τύπο του Νομού Βοιωτίας.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών Υπηρεσιών Εξοπλισμού και Γενικού Υλικού της Διεύθυνσης Συμβάσεων) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση:

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (14/12/2018)