ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 11/09/2018 - Διακήρυξη Νο.799 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «παροχή υπηρεσιών Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης έναντι τρίτων (Directors & Officers Liability)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 799

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (Ε.Α.Β.), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την «παροχή υπηρεσιών Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης έναντι τρίτων (Directors & Officers Liability), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους», συνολικού προϋπολογισμού 81.735,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (C.P.V.:66516500-5) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

  1. Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.
  2. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [Τ.Ε.Υ.Δ.] σε μορφή doc, παρατίθεται εδώ.
  3. Μετάθεση καταληκτικής ημ/νίας Υποβολής Προσφορών (Προσθήκη 24/08/2018)
  4. 2η Μετάθεση καταληκτικής ημ/νίας Υποβολής Προσφορών (Προσθήκη 11/09/2018)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 01-10-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : http://www.promitheus.gov.gr.
  • στον περιφερειακό Ελληνικό Τύπο
  • στον ιστότοπο «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού
(Τηλ.22620-52608, 22620-52000, 22620-52891 & Φαξ.22620-58717 ή 22620-52658)


We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.