ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 30/06/2021 - Διακήρυξη No 930 με αντικείμενο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ, ΞΗΡΑΝΣΗΣ (ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ), ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΠΡΕΣΣΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 930

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση υπηρεσιών «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ, ΞΗΡΑΝΣΗΣ (ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ), ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΠΡΕΣΣΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 198.000,00 €, ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.», και με κωδικό CPV: 90513800-4 «Υπηρεσίες άντλησης ιλύος» και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 5.7.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
γ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει.
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 30/06/2021)