ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 15/06/2023 - Διακήρυξη No 915 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, για χρονικό διάστημα 2 ετών με δυνατότητα μονομερούς παράτασης εκ μέρους της ΕΑΒ για επιπλέον 1 έτος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 915/2023

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, έναντι τρίτων (Directors & Officers Liability), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα μονομερούς παράτασης εκ μέρους της ΕΑΒ για επιπλέον ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμβολαίου, φόρων ασφαλίστρου-λοιπών κλάδων κλπ» και με κωδικό CPV: 66516000-0 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Το σχετικό κείμενο παρατίθεται κατωτέρω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 8/5/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός: 190034)
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ: 23PROC012461495)
γ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: 6K5Ψ469Η1Γ-AXΠ)
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com
ε) Στον τοπικό τύπο του Ν. Βοιωτίας

Πληροφορίες:

Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών (Τηλ.22620-52891 & Φαξ.22620-58717), e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 08/05/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 17/05/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 15/06/2023)