ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 31/10/2023 - Διακήρυξη No 1007/2023 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Προμήθεια δωροεπιταγών για τα τέκνα των εργαζομένων της Ε.Α.Β. Α.Ε. για τα Χριστούγεννα του έτους 2023»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1007/2023

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ήτοι η μέγιστη έκπτωση επί της ονομαστικής αξίας εκάστης δωροεπιταγής), για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Προμήθεια δωροεπιταγών για τα τέκνα των εργαζομένων της Ε.Α.Β. Α.Ε. για τα Χριστούγεννα του έτους 2023», συνολικού προϋπολογισμού τριάντα εννέα χιλιάδων ευρώ (39.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» (C.P.V.: 22413000-8 Κουπόνια εμπορικών προσφορών) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Το σχετικό κείμενο παρατίθεται κατωτέρω:

Α) Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.

Β) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ espd) σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 23η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr (a/a: 239186)
β) Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ( ΑΔΑΜ 23PROC013538987)
γ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/ σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ 641Λ469Η1Γ-ΔΟΟ)
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες:

Δ/νση Συμβάσεων- Τομέας, Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών & Προμηθειών κα Δόμνα Ραπτοπούλου, τηλ. 22620-52872/ 52891/ 52000, e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 31/10/2023)