Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2021 για τη σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων τριάντα τριών (333) ατόμων για την υλοποίηση συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεδεμένων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους, και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών& Διοικητικών Υπηρεσιών του Εργοστασίου της ΕΑΒ στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας).

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα, 09.08.2021

Ημερομηνία ανάρτησης 14-7-2021

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 103 'ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 7. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 104 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 8. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 9. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 107 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 10. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 107 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 11. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 108 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 12. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 109 'ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 13. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 109 'ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 14. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 10 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 110 'ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 15. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 10 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 110 'ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 16. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 10 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 110 'ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 17. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 111 'ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 18. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 111 'ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 19. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 111 'ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 20. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 112 'ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 21. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 112 'ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 22. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 113 'ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 23. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 113 'ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 24. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 70 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 114 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 25. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 70 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 114 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 26. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 70 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 114 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 27. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 70 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 114 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 28. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 73 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 115 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 29. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 73 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 115 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 30. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 73 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 115 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 31. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 73 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 115 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 32. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 73 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 115 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ε' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 33. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 130 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 34. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 130 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 35. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 130 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 36. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 117 'ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 37. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 117 'ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 38. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 118 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 39. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 118 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 40. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 118 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 41. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 119 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 42. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 7 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 120 'ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 43. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 7 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 120 'ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 44. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 130 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 45. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 130 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 46. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 130 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ε' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 47. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 130 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 48. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 122 'ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 49. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 122 'ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 50. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 122 'ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 51. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 123 'ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 52. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 123 'ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 53. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 123 'ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 54. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 125 'ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 55. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 125 'ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 56. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 126 'ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 57. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 8 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 127 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΦΗΣ ' (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
 58. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 8 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 127 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΦΗΣ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)
 59. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 8 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 127 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΦΗΣ ' (ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

 1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ '
 2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ '
 3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 103 'ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ '
 4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 104 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ '
 5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ '
 6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 107 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ '
 7. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 108 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ '
 8. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 109 'ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ '
 9. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 110 'ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ '
 10. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 111 'ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ '
 11. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 112 'ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ '
 12. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 113 'ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) '
 13. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 114 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ '
 14. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 115 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ '
 15. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ '
 16. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 117 'ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ '
 17. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 118 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ '
 18. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 119 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ '
 19. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 120 'ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ '
 20. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ'
 21. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 122 'ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ '
 22. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 123 'ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ '
 23. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 125 'ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ '
 24. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 126 'ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ '
 25. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 127 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΦΗΣ '

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

 1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 'ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 103 'ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 104 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 105 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 7. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 107 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 8. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 108 'ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 9. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 109 'ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 10. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 110 'ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 11. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 111 'ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 12. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 112 'ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 13. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 114 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 14. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 115 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 15. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 16. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 117 'ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 17. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 118 'ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 18. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 119 'ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 19. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 120 'ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 20. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 116 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 21. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 121 'ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 22. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 122 'ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 23. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 123 'ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 24. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 124 'ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ)' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 25. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 125 'ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 26. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 126 'ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 27. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 127 'ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΦΗΣ ' ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΕΛΛΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.