21/12/2021: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 29§4 ΤΟΥ Ν. 4548/2018

Με την από 3-12-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων ποσού ΕΥΡΩ 1.070.211.350,9748 με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών στο ποσό των τεσσάρων (4) ΕΥΡΩ έκαστης.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια σαράντα εκατομμύρια εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι (240.136.296) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εξήντα εκατομμύρια τριάντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα τέσσερις (60.034.074) ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης τέσσερα (4) ΕΥΡΩ.


We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.