ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 14/02/2023 - Διακήρυξη No 972 για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια τετρακοσίων (400) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptops), για την Ε.Α.Β. Α.Ε

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 972

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια τετρακοσίων (400) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptops), για την Ε.Α.Β. Α.Ε, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α.» (C.P.V.: 30213000-5) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 28.11.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  1. Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr.
  2. Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ: 22PROC011432746)
  3. Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/ σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: ΨΛ3Τ469Η1Γ-ΓΒΝ)
  4. Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el
  5. Στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2022/S 200-568247).

Πληροφορίες: Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών

(Τηλ. επικοινωνίας: 22620-52891/52831 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 10/11/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 14/02/2023)