ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 15/12/2022 - Διακήρυξη No 955 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Ελέγχου και εκκαθάρισης μισθοδοσίας της ΕΑΒ Α.Ε, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 955

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Ελέγχου και εκκαθάρισης μισθοδοσίας της ΕΑΒ Α.Ε, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού ποσού 240.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 297.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., C.P.V. : 79212300» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 20-06-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2022/S 095-262726)
β) Στο ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr (161378)
γ) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (22PROC010572886)
δ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/ σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: 9ΩΓΚ469Η1Γ-0ΙΥ)
ε) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες:

Δ/νση Συμβάσεων- Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών, κα Μαρία Βασιλείου & κα Δόμνα Ραπτοπούλου, τηλ. 22620-52608/ 52891/ 52000, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 09/06/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 14/06/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 15/12/2022)