ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 03/02/2023 - Διακήρυξη No 976 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΑΒ, για δύο (2) έτη, συνολικού προϋπολογισμού 134.400,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 976

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής με αντικείμενο την «παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΑΒ, για δύο (2) έτη, συνολικού προϋπολογισμού 134.400,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.», και με κωδικό CPV: 72246000-1 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Το σχετικό κείμενο παρατίθεται κατωτέρω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16η-01-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός: 178138)
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ: 22PROC011683036)
γ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: 6ΛΙΑ469Η1Γ-ΜΩΧ)
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com
ε) Στον τοπικό τύπο του Ν. Βοιωτίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 13/01/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 03/02/2023)