ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 06/10/2023 - Διακήρυξη No 957 με αντικείμενο προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων της ΕΑΒ καθώς και σχετικές εργασίες υποδομών μικρής κλίμακας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 957

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής με αντικείμενο την «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων της ΕΑΒ καθώς και σχετικές εργασίες υποδομών μικρής κλίμακας, συνολικού προϋπολογισμού 130.000,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.», και με κωδικό CPV: 42996000-4 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Το σχετικό κείμενο παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11-07-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

Η ΕΑΒ Α.Ε ορίζει ως ημερομηνίες επίσκεψης των εκπροσώπων των υποψηφίων οικονομικών φορέων:

Την 22-06-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ ή
Την 28-06-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ

Απαραίτητη προϋπόθεση :

Α) η έγγραφη γνωστοποίηση στην ΕΑΒ των στοιχείων του εκπροσώπου εκάστου φορέα δύο ημέρες νωρίτερα προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια εισόδου και
Β) η τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς της πανδημίας COVID 19.

Επίσης απαιτείται, κατά την επίσκεψη τους, να προσκομίσουν το Συμφωνητικό Εχεμυθείας, του Παραρτήματος «Γ», νομίμως υπογεγραμμένο, σε δύο όμοια πρωτότυπα.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός: 162857)
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ: 22PROC010701716)
γ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: ΨΞΦ2469Η1Γ-49Κ)
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 07/07/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 06/10/2023)