ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 06/10/2023 - Διακήρυξη No 992 με αντικείμενο την προμήθεια Διατακτικών για τους εργαζομένους της Ε.Α.Β. Α.Ε. για αγορές αγαθών σε Super-Market κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 992/2023

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την «προμήθεια Διατακτικών για τους εργαζομένους της Ε.Α.Β. Α.Ε. για αγορές αγαθών σε Super-Market κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων 2023, συνολικού προϋπολογισμού 410.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.», με κωδικό CPV: 30199750-2 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής (ήτοι η μέγιστη έκπτωση επί της ονομαστικής αξίας εκάστης διατακτικής) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Το σχετικό κείμενο παρατίθεται κατωτέρω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 20/09/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αρ. Προκ..: 2023/S 151-481928)
β) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός: 211330)
γ) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ: 23PROC013229741)
δ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: ΨΖΧΧ469Η1Γ-ΒΡ4)
ε) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com
στ) Στον τοπικό τύπο του Ν. Βοιωτίας.

Πληροφορίες:

Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών (Τηλ.22620-52882,-52891 & Φαξ.22620-58717), e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 06/10/2023)